Årsstämma 2010

Vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010 beslutades om:

Styrelsens ordförande Mats Lönnqvist valdes till årsstämmans ordförande, bilaga 1.

Fastställande av resultat- och balansräkningar.

Att utdelning till aktieägarna sker med 1,25 kronor per aktie och avstämningsdag skall vara fredagen den 28 maj 2010. Utdelning sker genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 juni 2010. Var god se bifogad fil, Styrelsens yttrande, bilaga 2.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvode till styrelsen uppgående till 830 000 för verksamhetsåret 2010.

Att arvode, för verksamhetsåret 2010, ska utgå med 15 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bodil Eriksson, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Mats Lönnqvist, Richard Ohlson och Thord Wilkne. Styrelsen omfattar därmed sju stämmovalda styrelseledamöter. Mats Lönnqvist har utsetts till styrelsens ordförande. Bifogas Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse .

Presentation av de valda ledamöterna:

Mats Lönnqvist
Född
: 1954
Invald år : 2006
Uppdrag i Intellectas styrelse : Ordförande i revisions- och ersättningsutskotten
Utbildning : Civilekonom
Huvudsysselsättning : vice VD och CFO i SAS AB
Styrelseuppdrag : Bl a Bordsjö Skogar AB, Camfil AB, Ovacon AB, Resolvator AB, Spendrups Bryggeri AB, A/S Det Östasiatiske Kompagni, Spanair SA
Aktieinnehav i Intellecta AB : 10.000 B-aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Claes Dinkelspiel
Född
: 1941
Invald år : 2004
Uppdrag i Intellectas styrelse : Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning : Civilekonom, Insead, Paris
Styrelseuppdrag : Ordförande i E. Öhman J:or Ab, Gummesson Gruppen AB, MPS Holding AB och Nordnet AB. Ledamot i Småföretagsinvest AB, Prevas AB m fl., Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Gundua
Aktieinnehav i Intellecta AB : 10.000 B-aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Bodil Eriksson
Född
: 1963
Invald år : 2008
Uppdrag i Intellectas styrelse : Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning : Bergs School of Communication
Huvudsysselsättning : vVD i Apotek Hjärtat
Styrelseuppdrag : Nobia AB och S-Invest Trading AB
Aktieinnehav i Intellecta AB : Inga
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Lars Fredrikson
Född
: 1946
Invald år : 2006
Uppdrag i Intellectas styrelse : Ledamot i ersättningsutskottet
Utbildning : Grafisk yrkesutbildning
Huvudsysselsättning : Senior Advisor
Styrelseuppdrag : Ordförande i Grafiska Företagens Förbund 2002-2008.
Ordförande/Ledamot i Integraf (Bryssel) 2002-2008. Ledamot i Svenskt Näringsliv 2002-2008 (Sveriges Industriförbund 1992-2001)
Övrigt : Lars Fredrikson var även styrelseledamot i Intellecta AB mellan åren 1976 -2004 och VD och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 – 2003
Aktieinnehav i Intellecta AB : 108.000 A-aktier och 133.292 B- aktier, privat och med familj
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Gunnar Mannerheim
Född
: 1945
Invald år : 2009
Utbildning : Ingenjör samt grundare av MCCIIHolding
Styrelseuppdrag : Styrelseordförande i GTM Holding A/S, Mannerheim Invest AB och VKG Energi Services AB. Styrelseledamot i Remium Holding AB, Conlego AB, Gigasense AB, Enaco AB, Capital Cooling AB, Megacon AB och Strömvillan AB
Aktieinnehav i Intellecta AB : 1 254 416 B-aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Richard Ohlson
Född
: 1946
VD och koncernchef i Intellecta AB sedan 2006
Invald år : 2006
Utbildning : Ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet
Styrelseuppdrag : Vice ordförande i Beckmans Design Högskola sedan 1991, ordförande i Whyshore AB och ordförande i Stiftelsen Gundua
Övrigt : Tidigare VD i Intellecta Corporate AB fram till 2006
Aktieinnehav i Intellecta AB : 436 725 B-aktier
Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Thord Wilkne
Född
: 1943
Invald år : 2006
Uppdrag i Intellectas styrelse : Ledamot i ersättningsutskottet
Utbildning : Ekonom samt grundare av WM-data
Styrelseuppdrag : Ledamot i bl a Addnode AB, NeoNet AB, Rejlerkoncernen AB, Temagruppen Sverige AB, Grant Thornton Sweden AB
Aktieinnehav i Intellecta AB : 130.500 B-aktier, privat och med familj
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Att godkänna förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3 och bilaga 4.

Att till valberedningen välja Leif Lindberg, Richard Ohlson, Anders Danielsson och Sam Rotstein. Nyval av Leila Swärd Ramberg. Leif Lindberg valdes till ordförande i valberedningen. Att inrätta en valberedning. , Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m den 1 juli 2008. Intellecta avviker endast från en regel enligt koden, nämligen vad beträffar den omständigheten att bolagets VD- och koncernchef valdes som ledamot i valberedningen. Förklaringen till avvikelsen är att Richard Ohlson är en större B-aktieägare i Intellecta. Bilaga 5.

Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv, bilaga 6.

Att besluta om ändring av bolagsordningen, bilaga 7.

Kallelse (pdf)

VD-presentation vid stämman den 25 maj 2010 (pdf)

 

Stämmoprotokoll