Årsstämma 2011

Intellecta AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 12 maj 2011 på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie varav en extra utdelning utgörs av 0,50 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 17 maj 2011. Utdelningen beräknas att sända ut fredagen den 20 maj 2011.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Mats Lönnqvist, Richard Ohlson och Thord Wilkne omvaldes. Bodil Eriksson hade undanbett sig omval. Carola Määttä nyvaldes som ordinarie styrelseledamot.

Carola Määttä är sedan 2010 kommunikationsdirektör på Proffice AB. Carola har tidigare innehaft flera ledande befattningar som CEO på Ogilvy Group Sweden, CEO på Tank/Young & Rubicum, CEO på Tank/Hallstedt & Hvid och CEO på Hallstedt & Hvid. Bland Carolas övriga styrelseuppdrag märks Proffice Care AB, Mediakompetens AB och North Kingdom AB. Som styrelseledamot i Intellectas styrelse kommer Carola att tillföra kunnande inom kommunikation och marknadsföring – ett av Intellectas huvudområden.

Årsstämman omvalde Mats Lönnqvist till styrelseordförande .

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2011 till totalt 830 000 kronor att utgå med oförändrat 180 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat 130 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt oförändrat 15 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde ordinarie revisor Madeleine Endre och revisorssuppleanten Lars Wennberg för en ny mandatperiod. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under tredje räkenskapsåret efter valet, dvs. till slutet av årsstämman som hålls under 2014. På årsstämman 2008 omvaldes auktoriserade revisorn Magnus Brändström som revisor och auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorsuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet, d.v.s. till slutet av årsstämman som hålls under 2012.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen 2011. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2010.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman. Ledamöterna i valberedningen Leif Lindberg, Richard Ohlson, Sam Rotstein och Leila Swärd Ramberg omvaldes. Anders Danielsson hade undanbett sig omval. Rustan Panday nyvaldes som ledamot i valberedningen.

Årsstämman omvalde Leif Lindberg till ordförande i valberedningen.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2012 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2012 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen, § 6, § 8 och § 11

§ 6 i bolagsordningen avseende omvandling av aktier av serie A till serie B

Årsstämman avslog förslaget om omvandling av aktier av serie A till serie B.

Förslaget var baserat på ett framfört intresse från de större A-aktieägarna för att genomföra en sådan omstämpling. Förslaget om omstämpling var ett program för frivillig konvertering av A-aktier till B-aktier. Omstämplingen från A-aktier till B-aktier syftade till att skapa en större free float i aktien och därmed bidra till en positiv utveckling av aktiekursen. A-aktierna är inte noterade eftersom det föreligger en hembudsklausul som är inskriven i bolagsordningen. Omstämplingen av A-aktier till B-aktier krävde därför en ändring i bolagsordningen där reglerna om hembud inte skulle vara tillämpliga vid en sådan omvandling. För beslutsmajoritet för en sådan omvandling erfordras antingen att förslaget biträds av samtliga aktieägare som är närvarande på bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst 90 procent av samtliga aktier i bolaget eller att förslaget biträds av aktieägare till hälften av alla aktier av serie A i bolaget och att dessa aktieägare innehar minst 90 procent av de aktier av serie A som är företrädda vid bolagsstämman.

Vid omröstning noterades att samtliga närvarande aktieägare utom en mindre A-aktieägare röstade för förslaget. Eftersom beslutsmajoritet inte uppnåtts har förslaget om omstämplingen av aktier av serie A till serie B inte gått igenom.

§ 8 och § 11 i bolagsordningen

Årsstämman godkände förslaget om ändring av § 8 och § 11 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Mats Lönnqvist (ordförande), Lars Fredrikson och Thord Wilkne.

Till revisionsutskottet valdes Mats Lönnqvist (ordförande), Claes Dinkelspiel och Carola Määttä. Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

Stämmoprotokoll