Årsstämma 2012

Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, årsstämma ägde rum torsdagen den 10 maj 2012 i Stockholm på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen.

Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 10 maj 2012

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 15 maj 2012. Utdelningen beräknas att sända ut måndagen den 21 maj 2012.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Lars Fredrikson, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä och Richard Ohlson omvaldes. Pål Hodann och Leila Swärd Ramberg nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter.

Pål Hodann är grundare och partner i FH Partners. Stockholm sedan 2009. Pål har tidigare innehaft flera ledande befattningar på Corporate Finance/HQ Bank (2005-2009), Corporate Finance/Remium Fondkommission (2001-2005) och Spray Venture (1997-2001). Bland Påls övriga styrelseuppdrag märks Globesoft Holding AB, Miljö och cisterninstrument för drivmedelsanläggningar AB, Atronic AB, Fasty AB och Gymgrossisten.com AB (2005-2008). Som styrelseledamot i Intellectas styrelse kommer Pål att tillföra kunnande inom försäljning och marknadsföring samt företagsförvärv och därtill knutna frågor.

Leila Swärd Ramberg är grundare och partner i Theia Fond 1 AB/Theia Investment AB sedan 2006. Leila har tidigare innehaft flera ledande befattningar som direktör/strategisk inköpare på Ericsson Radio Systems AB (2000-2003) och juridiskt biträde på Ericsson Radio Systems AB (1996-2000). Hon är grundare av Sintana Invest AB (2003-2006, Bland Leilas övriga styrelseuppdrag märks AMOK Studios AB, Theia AB (Venture Capital Fund), HIQ International och Lastbilsbolaget G Persson AB.

Som styrelseledamot i Intellectas styrelse kommer Leila att tillföra kunnande inom affärsutveckling, affärsjuridik samt företagsförvärv och därtill knutna frågor.

Val av styrelseordförande

Årsstämman valde Lars Fredrikson till styrelseordförande.

Enlig aktiebolagslagen 8:17 2 st väljer styrelsen ordförande inom sig om inte annat framgår av bolagsordningen. Intellectas bolagsordning innehåller ingen sådan regel. Enligt Koden 6:1 skall ordförande väljas av bolagsstämman. Vidare gäller att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt aktiebolagslagen 8:49 får VD inte vara styrelsens ordförande i ett publikt aktiebolag.

Richard Ohlson kommer att lämna VD-skapet i augusti 2012. Mot bakgrund av de redovisade reglerna utsågs Lars Fredrikson till styrelseordförande under tiden från denna stämma till dess Richard Ohlson avgår som VD och kan utses till ordförande av styrelsen. Styrelsen kan därefter inom sig välja Richard Ohlson som ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma i samband med att han avgår som VD. Inget förslag till vice ordförande lämnas av valberedningen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2012 till totalt 960 000 kronor att utgå med oförändrat 180 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat 130 000 kronor vardera till övriga sex styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt oförändrat 15 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisor

Sedan den 1 november 2010 gäller enligt aktiebolagslagen nya regler för revisors mandattid, vilket också återspeglas i den nya bolagsordning som antogs på årsstämman 2011. Uppdraget som revisor gäller nu till slutet av den första årsstämma som hålls året efter det år då revisorn utsågs.

På årsstämman 2008 omvaldes auktoriserade revisorn Magnus Brändström som revisor och auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2012. Magnus Brändström har varit bolagets revisor i åtta år och att omval därmed inte var möjligt. På årsstämman 2011 omvaldes auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor och auktoriserade revisorn Lars Wennberg till revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under 2014.

Valberedningen harför tiden intill slutet av årsstämman 2013, föreslagit omval av auktoriserade revisorn Madeleine Endre till revisor samt auktoriserade revisorn Sten Håkansson som revisorssuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av Årsstämman omvalde ordinarie revisor Madeleine Endre och revisorssuppleanten Sten Håkansson för en ny mandatperiod. Nyval av auktoriserade revisorn Lars Wennberg som revisor samt auktoriserade revisorn Ulf Westerberg som revisorssuppleant.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen 2012. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2011 med den ändring att nivån för den rörliga ersättningen sänktes. Den rörliga ersättningen maximeras till ett belopp motsvarande sextio (60) procent av den fasta ersättningens storlek.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman. Ledamöterna i valberedningen Leif Lindberg, Richard Ohlson, Sam Rotstein och Rustan Panday omvaldes. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval då hon har valts till ledamot i Intellectas styrelse.

Årsstämman valde Sam Rotstein till ordförande i valberedningen.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkände överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Optionsprogrammet är i syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare inom Intellecta-koncernen. Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt omfattar högst 213 000 teckningsoptioner med teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget. Styrelsen anser att införande av det föreslagna incitamentsprogrammet är till fördel för Intellecta-koncernen och bolagets aktieägare.

Teckningsoptionerna kommer att emitteras på följande villkor:

 • Bolaget emitterar högst 213.000 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget Intellecta Corporate AB med rätt och skyldighet att vidare överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i bolaget eller inom Intellecta-koncernen enligt följande fördelning:
  Kategori Min per person  Max per person
   VD och koncernchef  10 000  15 000
   Koncernledningen  5 000  10 000
   VD:ar i dotterbolagen  5 000  10 000
   Ledande befattningshavare  1 000  2 500

  De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna skall anmäla hur många optioner som de önskar förvärva. Bolagets styrelse beslutar om tilldelning inom de ramar som anges ovan. Maximal tilldelning kan inte garanteras.

 • Teckningsoptionerna skall tecknas av dotterbolaget senast den 10 juni 2012. Dotterbolaget skall ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 • Bolagsstämman godkände dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.
 • Teckningsoptionerna förvärvas från dotterbolaget mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller. Värderingen skall utföras av styrelsen.
 • Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga noterade betalkursen för aktier av serie B i Intellecta AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm under perioden den 16 maj 2012 till och med den 31 maj 2012. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till ett värde motsvarande aktiens kvotvärde.
 • Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2016 till och med den 1 juni 2017.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på avstämningsdagen för att äga rätt att mottaga utdelning är införda i bolagets aktiebok.
 • Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A som bifogas.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 319.500 kronor fördelat på 213.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på fem (5) procent av bolagets utestående antal aktier och ca tre komma två (3,2) procent av det totala antalet röster.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2013 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Yann Blandy till ny VD och koncernchef för Intellecta fr o m den 13 augusti då han tillträder sin befattning.

Det antecknades att Lars Fredrikson har aviserat att avgå som styrelseordförande per 13 augusti 2012. Styrelsen utsåg Richard Ohlson till styrelseordförande fr o m den 13 augusti 2012 i samband med att han avgår som VD och koncernchef för Intellecta.

Till ersättningsutskottet valdes Richard Ohlson (ordförande), Carola Määttä och Leila Swärd Ramberg.
Till revisionsutskottet valdes Richard Ohlson(ordförande), Pål Hodann och Lars Fredrikson.

Styrelsen beslutade att följande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

 • Firman tecknas av styrelsen,
 • Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med en av: Richard Ohlson, Yann Blandy eller Zofia Hansson.
 • Firman tecknas i förening av Richard Ohlson och Zofia Hansson eller Richard Ohlson i förening med Yann Blandy eller Yann Blandy i förening med Zofia Hansson.

Styrelsen
Intellecta AB (publ)

Videosammandrag från årsstämman 2012

 

Stämmoprotokoll

Bilaga till stämmobeslut

Fullständiga villkor till teckningsoptioner