Årsstämma 2013

Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, årsstämma ägde rum torsdagen den 16 maj 2013 i Stockholm på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen.

Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 16 maj 2013

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 21 maj 2013. Utdelningen beräknas att sända ut fredagen den 21 maj 2013.

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Ordinarie styrelseledamöterna, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg omvaldes. Claes Dinkelspiel har avböjt omval till styrelseledamot.

Årsstämman valde Richard Ohlson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2013 till totalt 830 000 kronor att utgå med oförändrat 180 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat 130 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 20 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Madeleine Endre har utsetts till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen för 2013. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2012 med det tillägg att:

  • Avgångsvederlag kan påkallas av bolagets vd och koncernchef för det fall Bolaget säger upp anställningsavtalet att upphöra före uppnådd avtalad pensionsålder om 65 år. Sker sådan uppsägning utgår avgångsvederlag motsvarande sex fasta månadslöner.
  • Riktlinjer för ledande befattningshavare gäller även för styrelseledamöter.
    Ersättningar till styrelseledamöter beslutas enligt lag av bolagsstämman i den mån de utgör ersättning för styrelseuppdrag. Styrelseledamot har rätt att fakturera styrelsearvodet från enskilt bolag under förutsättning att den totala kostnaden inklusive sociala avgifter inte blir högre för Intellecta än vad det hade kostat om ersättningen hade betalats som lön. Ersättningsutskottet lämnar styrelsen förslag till ersättning till styrelseledamöter som utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget, utgår ersättning till sådan styrelseledamot enligt dessa riktlinjer. Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte erhålla särskild ersättning för styrelseuppdrag i bolaget eller koncernbolag. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, skall den ersättning som utgår vara marknadsmässig med hänsyn tagen till uppdragets art och arbetsinsats. Ersättningen ska beredas av ersättnings- utskottet och beslutas av styrelsen. Styrelseledamoten ska inte delta i styrelsens behandling av frågan om ersättningen. Beslutsprocessen ska vara dokumenterad av styrelsen och ersättningsutskottet.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman. Ledamöterna i valberedningen Leif Lindberg, Richard Ohlson, Sam Rotstein och Rustan Panday omvaldes.

Årsstämman valde Sam Rotstein till ordförande i valberedningen.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2014 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2014 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra i bolagsordningen enligt följande:

  • § 3 ersatts med fölande lydelse: ”Bolaget skall direkt eller indirekt ägna sig åt förvaltning, produktion, rådgivning och försäljning inom media, kommunikation och information samt äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet”
  • § 8 ersatts med följande lydelse ” På årsstämma utses en revisor med högst en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs”.
  • § 11 första stycket ersatts med följande lydelse ”Bolagsstämma skall hållas i Stockholm”.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutades följande:

Till ersättningsutskottet valdes, Leila Swärd Ramberg (ordförande), Carola Määttä, och Richard Ohlson.
Till revisionsutskottet valdes, Lars Fredrikson (ordförande), Pål Hodann, och Richard Ohlson.

Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

Styrelsen