Årsstämma 2014

Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen.

Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 8 maj 2014

Röstlängd – Bilaga 1

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 13 maj 2014. Utdelningen beräknas att sända ut fredagen den 16 maj 2014. Bilaga 2, Styrelsens yttrande

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ordinarie styrelseledamöterna, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg omvaldes. Till ny styrelseledamot föreslogs Ole Andersen, delägare i Propeople Group ApS.

Årsstämman valde om Richard Ohlson till styrelseordförande. Ole Andersen valdes till styrelseledamot.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om höjning av styrelsearvode för 2014 till totalt 1 240 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor vardera till övriga sex styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 20 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Nuvarande huvudansvarig auktoriserade revisorn Madeleine Endre avgår. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström har utsetts till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen för 2014. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2013.  Bilaga 3, Styrelsens förslag till riktlinjer och Bilaga 4, Revisors Yttrande.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman. Ledamöterna i valberedningen Leif Lindberg, Richard Ohlson, Sam Rotstein och Rustan Panday omvaldes.
Årsstämman valde om Sam Rotstein till ordförande i valberedningen.   Bilaga 5, Valberedningen – uppdrag och principer för sammansättning .

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2015 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman. Bilaga 6, Styrelsens förslag till bemyndigande .

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2015 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv. Bilaga 7, Styrelsens förslag till bemyndigande .

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutades följande:

Till ersättningsutskottet omvaldes, Leila Swärd Ramberg (ordförande), Carola Määttä, och Richard Ohlson.

Till revisionsutskottet omvaldes, Lars Fredrikson (ordförande), Pål Hodann, och Richard Ohlson.

Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

Styrelsen

Stämmoprotokoll

Dokument inför årsstämman