Årsstämma 2015

Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, årsstämma ägde rum torsdagen den 7 maj 2015 i Stockholm på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen.

Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 7 maj 2015

Röstlängd – Bilaga 1

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 11 maj 2015. Utdelningen beräknas att sända ut fredagen den 15 maj 2014.  Bilaga 2, Styrelsens yttrande

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ordinarie styrelseledamöterna, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg omvaldes. Till nya styrelseledamöter föreslogs Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström.

Årsstämman valde om Richard Ohlson till styrelseordförande. Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström valdes till styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2015 till totalt 1 405 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor vardera till övriga sju styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå med högst 20 000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160 000 kronor.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström har utsetts till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen för 2015. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2014. Bilaga 3, Styrelsens förslag till riktlinjer och Bilaga 4, Revisorsyttrande

Valberedning

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson och Erik Åfors, representerande större B-aktieägare samt Sam Rotstein (valberedningens ordförande) representerande mindre B-aktieägare.

Beslutade att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principer för sammansättning enligt Bilaga 5, Valberedningen – uppdrag och principer för sammansättning

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2016 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman. Bilaga 6, Styrelsens förslag till bemyndigande

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2016 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv. Bilaga 7, Styrelsens förslag till bemyndigande

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutades följande:

Till ersättningsutskottet omvaldes, Leila Swärd Ramberg (ordförande) och Richard Ohlson. Till ny ledamot valdes Lars Wahlström.

Till revisionsutskottet omvaldes, Lars Fredrikson (ordförande), Pål Hodann, och Richard Ohlson. Till ny ledamot valdes Ninni Pramdell.

Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

Styrelsen

Stämmoprotokoll

Filer