Årsstämma 2016

Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, årsstämma ägde rum torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm på Birger Jarlsgatan 57 A, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 12 maj 2016

Röstlängd – Röstlängd för närvarande aktieägare

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 16 maj 2016. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 19 maj 2016. Bilaga 2 Styrelsens yttrande 2016

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Ordinarie styrelseledamöterna, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Cecilia Lager, Richard Ohlson, Ninni Pramdell, Leila Swärd Ramberg och Lars Wahlström omvaldes.

Årsstämman valde om Richard Ohlson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2016 till totalt 1 405 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor vardera till övriga sju styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå med högst 20 000 kronor för enskild styrelse- ledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160 000 kronor.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström har utsetts till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträfande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen för 2016. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2015 dock med en ändring avseende rörlig ersättning till koncernchefen. Bilaga 3 Styrelsens förslag till riktlinjer, Bilaga 3a Styrelsens redogörelse och Bilaga 4 Revisorsyttrande

Valberedning

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Kristoffer Fredriksson representerande större A-aktieägare, Richard Ohlson och Monica Pers representerande större B-aktieägare samt Erik Åfors (valberedningens ordförande) representerande större B-aktieägare. Beslutade att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principer för sammansättning enligt Bilaga 1 valberedningens förslag, Bilaga 5 har utgått.

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 201t besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman. Bilaga 6 Styrelsens beslut om bemyndigande – nyemission 2016

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2017 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv. Bilaga 7 Bemyndigande för styrelsen

Överlåtelse av aktier till ledande befattningshavare inom FFW (Propeople och Bysted A/S)

Årsstämman beslutade att överlåta aktier till ledande befattningshavare inom FFW (Propeople och Bysted A/S) i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga 8 Aktieöverlåtelse till nyckelpersoner inom FFW (Propeople Group ApS och Bysted AS).

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutades följande:

Till ersättningsutskottet omvaldes, Leila Swärd Ramberg (ordförande), Richard Ohlson och Lars Wahlström.

Till revisionsutskottet omvaldes, Lars Fredrikson (ordförande), Pål Hodann, Richard Ohlson och Ninni Pramdell.

Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

 

Stämmoprotokoll

Dokument