Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 11 maj 2017

Röstlängd – Bilaga 1

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 15 maj 2017. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 18 maj 2017. Bilaga 2, Styrelsens yttrande

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ordinarie styrelseledamöterna, Ole Andersen, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg omvaldes.

Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström har avböjt omval.

Till ny ledamot valdes Krister Arwin.

Årsstämman valde om Richard Ohlson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2017 till totalt 1 075 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor vardera till övriga sex styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå med högst 20 000 kronor för enskild styrelse-ledamots arbete i revisions- och ersättningsutskottet, sammanlagt högst 160 000 kronor. 

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström har utsetts till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen för 2017. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2016.

Bilaga 3 Styrelsens förslag till riktlinjer 2017 och Bilaga 4- Revisorsyttrande

Valberedning

Idag består valberedningen av fyra (4) ledamöter; Stellan Atterkvist (valberedningens ordförande), representerande större B-aktieägare, Lars Fredrikson, representerande största A-aktieägare, Per Granath, representerande mindre A-aktieägare och Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare.

Beslutade att anta beskrivning av valberedningens uppdrag och principer för sammansättning enligt Bilaga 1 valberedningens förslag betr pkt 2 13-16 och 19 på dagordningen

Vidare fastställdes, enligt valberedningens förslag, att inget arvode skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter.

Nyemission i samband med företagsförvärv

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2018 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det lämnade förslaget på årsstämman.

Bilaga 5 Styrelsens beslut om bemyndigande – nyemission 2017

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2018 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Bilaga 6 Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv 2017

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman beslutades följande:

Till ersättningsutskottet valdes, Leila Swärd Ramberg (ordförande), Richard Ohlson och Ole Andersen.

Till revisionsutskottet valdes, Pål Hodann (ordförande), Kristofer Arwin, Lars Fredrikson och Richard Ohlson.

Styrelsen

 

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-21 22 035, 0707-16 17 31  yann.blandy@icta.se

Zofia Hansson, CFO Intellecta AB
010-21 22 010, 0709-48 05 50, zofia.hansson@icta.se

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
070 – 697 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via Intellectas webbplats, www.icta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Handlingar

Ladda ned alla handlingar i en zip-fil här

Årsstämma 2017 protokoll justerat (PDF)