KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)
Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.00 i konferenslokalen ”Biljetten”, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019;
  • Dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Årsstämma”, Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm eller per e-post anmalan@icta.se senast fredagen den 3 maj 2019.Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Dokument: