Extra bolagsstämma maj 2020

Aktieägarna i ICTA AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler med adress Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas 30 minuter innan stämman öppnas.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020;
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget, antingen per post till ICTA AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm eller per e-post till anmalan@icta.se senast tisdagen den 19 maj 2020.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman (så kallad rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 19 maj 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.icta.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Med anledning av de åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19, vilket bland annat innefattar reserestriktioner och åtgärder för att begränsa folksamlingar, har styrelsen beslutat att stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter. Styrelsen har vidare beslutat vidtaga en rad försiktighetsåtgärder, bland annat:

Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
Deltagande av VD och styrelseledamöter kommer att begränsas så långt möjligt.
En presentation av Rolling Optics avses att spelas in och göras offentlig på rollingoptics.com.
Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset, uppmanas aktieägarna att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud.

Dokument: