Extra bolagsstämma november 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 november 2019 kl. 08:00 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 07:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 8 november 2019;
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm, eller per e-post till anmalan@icta.se, senast fredagen den 8 november 2019.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 8 november 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den 22 oktober 2019
ICTA AB (publ)
Styrelsen

http://www.icta.se/wp-content/uploads/2019/11/ICTA-AB-Protokoll-EGM-14-november-2019_compressed.pdf