Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Pål Hodann (utskottets ordförande), Lars Fredrikson och Richard Ohlson.

Revisionsutskottets uppdrag är att upprätthålla och effektivisera kontakten mellan bolagets styrelse och revisorer samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över revision i koncernen.

Revisionsutskottet ska, genom regelbundna möten, löpande inhämta information avseende nuvarande och kommande redovisningsregler och diskutera tillämpningen av dessa med revisorerna.