Riktlinjer för ersättningar

Styrelsen har fastställt en övergripande ersättningspolicy med syftet att attrahera och behålla medarbetare med de kvaliteter som är nödvändiga för att behålla bolagets ställning som ett av de ledande kommunikationsbolagen på den internationella marknaden, samt att motivera medarbetarna att uppnå den prestationsnivå som krävs för att skapa en uthållig tillväxt i aktieägarvärdet.

Kostnaden och värdet av de olika delarna i ersättningssystemet ska bedömas som en helhet och utformas för att säkerställa en långsiktig balans mellan fasta och rörliga prestationsbaserade komponenter kopplade till lång- och kortsiktiga mål, samt återspegla konkurrenskraften på marknaden genom beaktande av det totala värdet av ersättningssystemets beståndsdelar.

Ersättningspolicyn för ledande befattningshavare är baserad på riktlinjer fastställda av årsstämman den 11:e maj 2016. Se beslutsunderlag Bilaga 3 Styrelsens förslag till riktlinjer 2017 och  Bilaga 3a Redogörelse för Intellectas system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare 2017.