Styrelsens arbete

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets förvaltning, övervakar VD:s arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Styrelsen utser VD, som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar, investeringar och avyttringar samt fastställande av budget och årsbokslut. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att bolaget har ett tillfredställande system för intern kontroll samt att årsredovisningshandlingar upprättats och är tillförlitliga vid publicering.

Bolaget och dess ledning har flera metoder för att kontrollera de risker som sammanhänger med verksamheten. Styrelsen bistår ledningen med att löpande övervaka och identifiera affärsrisker samt inrikta arbetet i bolaget mot att hantera de mest betydande riskerna.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter med högst fem suppleanter. Utöver fastställandet att val av styrelseledamöter ska ske på årsstämma innehåller bolagsordningen inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

Ledamöterna väljs för ett år, och någon regel om längsta tid som en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Styrelsen i ICTA har under året bestått av sex (6) ledamöter, utan suppleanter, se nedan information under ”Styrelsens sammansättning under 2017”.

Styrelsens arbete under 2017

Två av bolagets fem ledamöter (Pål Hodann och Leila Swärd Ramberg) uppfyller Stockholmsbörsens krav på oberoende mot bolaget och ägarna. Lars Fredrikson och Richard Ohlson uppfyller inte kravet på oberoende då de är stora ägare i ICTA. Ole Andersen är oberoende mot ägarna men inte oberoende mot bolaget.

Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över en gång per år. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan VD och styrelsen samt principer för valberedningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottets arbete. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år och arbeta utifrån en särskild plan. Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen sammanträtt fjorton (14) gånger inklusive konstituerande styrelsemöte.

Under 2017 har styrelsens arbete handlat bl.a. om fastställande av koncernens budget, strategiplan inkl. strukturfrågor, delårsrapporter och bokslutskommuniké, fortsatt renodling av verksamhet och erbjudanden, investeringar, finansiering, marknads- och konjunkturutveckling, lönsamhetsförbättrande åtgärder samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen har också varit engagerad i frågor som rör beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen genomför varje år en internutvärdering, som ger underlag för förbättringar under sittande mandatperiod.

Varje styrelsesammanträde följer en godkänd agenda. Förslag till agenda med tillhörande dokumentation sändes till styrelsen inför varje styrelsemöte. Styrelsen erhåller varje månad en rapport från VD om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat, likviditet och personalläge.

Varje år deltar bolagets revisor vid ett styrelsemöte för att avge revisionsrapport. Under 2017 har styrelsen haft möten med bolagets revisor, auktoriserad revisor Bo Lagerström, i samband med avrapporteringen av granskningen av årsbokslutet, bolagets interna rutiner och förvaltningsrevision samt ersättningar till VD och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande

Styrelsens arbete leds och organiseras av dess ordförande. Styrelsens ordförande håller en löpande dialog med VD samt ansvarar för att styrelsen fullföljer sina uppgifter och att ledamöterna löpande får den information de behöver för att hålla en hög kvalitet i styrelsearbetet. Styrelsens ordförande ansvarar vidare för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att styrelsen och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen sker i enkätform och behandlar sammansättning, ersättning, styrelsematerial. administration, arbetssätt, mötenas innehåll, avrapportering från utskott samt utbildning.

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Richard Ohlson har varit styrelsens ordförande sedan 13 augusti 2012.