Styrelsens arbete

Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter med högst fem suppleanter. Utöver fastställandet att val av styrelseledamöter ska ske på årsstämma innehåller bolagsordningen inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Ledamöterna väljs för ett år, och någon regel om längsta tid som en ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Styrelsens arbete under 2016

Fem av bolagets åtta ledamöter (Pål Hodan, Cecilia Lager, Ninni Pramdell, Leila Swärd Ramberg och Lars Wahlström) uppfyller Stockholmsbörsens krav på oberoende mot bolaget och ägarna. Lars Fredrikson och Richard Ohlson uppfyller inte kravet på oberoende mot ägarna då de är stora ägare i ICTA. Richard Ohlson är inte heller oberoende i förhållande till bolaget då han har varit koncernchef och verkställande direktör i bolaget under de fem senaste åren.

Ole Andersen är oberoende mot ägarna men inte oberoende mot bolaget.

Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över en gång per år. Arbetsordningen har en hög ambitionsnivå när det gäller att säkerställa aktieägarnas rättigheter och lägga grunden för en effektiv och väl fungerande verksamhetsstyrning. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan vd och styrelsen samt principer för valberedningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottets arbete. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år och arbeta utifrån en särskild plan. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen sammanträtt elva gånger.

Under 2016 har styrelsens arbete handlat bl.a. om fastställande av koncernens budget, strategiplan, förvärv, delårsrapporter och bokslutskommuniké, fortsatt renodling av verksamheten och erbjudanden, investeringar, finansiering, marknads- och konjunkturutveckling, lönsamhetsförbättrande åtgärder samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen har också varit engagerad i frågor som rör beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen genomför varje år en internutvärdering, som ger underlag för förbättringar under sittande mandatperiod.

Varje styrelsesammanträde följde en godkänd agenda. Förslag till agenda med tillhörande dokumentation sändes till styrelsen inför varje styrelsemöte. Styrelsen erhåller varje månad en rapport från vd om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat, likviditet och personalläge.

Varje år deltar bolagets revisor vid ett styrelsemöte för att avge revisionsrapport. Under 2016 har styrelsen haft möten med bolagets revisor, auktoriserad revisor Bo Lagerström, i samband med avrapporteringen av granskningen av årsbokslutet, bolagets interna rutiner och förvaltningsrevision samt ersättningar till vd och koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande

Styrelsens arbete leds och organiseras av dess ordförande. Styrelsens ordförande håller en löpande dialog med vd samt ansvarar för att styrelsen fullföljer sina uppgifter och att ledamöterna löpande får den information de behöver för att hålla en hög kvalitet i styrelsearbetet. Styrelsens ordförande ansvarar vidare för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att styrelsen och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Utvärderingen sker i enkätform och behandlar sammansättning, ersättning, styrelsematerial. administration, arbetssätt, mötenas innehåll, avrapportering från utskott samt utbildning.

Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Richard Ohlson har varit styrelsens ordförande sedan 13 augusti 2012.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av kompetens inom och erfarenhet av ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet är ett rådgivande organ och har till uppgift att bereda frågan om ersättning och avtal till koncernchef samt till andra ledande befattningshavare inom ICTA. Utskottet kan även ge råd till Vd angående ersättningsfrågor till befattningshavare som Vd ansvarar för. När ersättningsutskottet berett en fråga lämnas den till styrelsen för redogörelse och beslut. Ersättningsutskottets möte protokolleras.

Ersättningsutskottet bestod av styrelseledamöterna Richard Ohlson, Leila Swärd Ramberg (utskottets ordförande) och Lars Wahlström. Under året har ersättningsutskottet sammanträtt två gånger. Mötena ägde rum i december 2016 och februari 2017. Samtliga ledamöter var närvarande vid de båda mötena.

Årsstämman för 2016 antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För information om ersättningsvillkor under 2016, se not 10 samt förvaltningsberättelsens avsnitt “Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare”.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses inom styrelsen med beaktande av erfarenhet av och kompetens inom finansiell rapportering och intern kontroll. Utskottet följer en arbetsordning som fastställts av styrelsen. Revisionsutskottets uppdrag är att upprätthålla och effektivisera kontakten mellan bolagets styrelse och revisorer, samt utöva tillsyn av rutiner för redovisning, finansiell rapportering och revision inom koncernen. Revisionsutskottet ska löpande inhämta information avseende nuvarande och kommande redovisningsregler. I regelbundna möten med revisorerna ska tillämpningen av dessa regler diskuteras och utvärderas. Revisionsutskottet utvärderar vidare revisorernas kvalifikationer och oberoende ställning. Revisionsutskottet rapporterar löpande sina iakttagelser till styrelsen och lämnar, när så är aktuellt, förslag på val av revisorer till valberedningen. Utskottet sammanträder två gånger per år samt därutöver vid behov. Vid sammanträdena medverkar revisorerna. Under 2016 har utskottet haft två sammanträden.

Revisionsutskottet bestod av styrelseledamöterna Lars Fredrikson (utskottets ordförande), Pål Hodann, Richard Ohlson och Ninni Pramdell.

Mötena under 2016 avhandlade bl.a. information om revisionens inriktning och omfattning, samordningen mellan den externa och interna revisionen, synen på bolagets risker, m.m. och värdering av goodwill enligt impairment test.