Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har fastställt en särskild arbetsordning vilken ses över en gång per år.

Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsen samt principer för valberedningen, ersättningsutskottet och revisionsutskottets arbete. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger om året och arbeta enligt en särskild plan.

Styrelsens arbetsordning (PDF)