Valberedningen

Årsstämman den 11 maj 2017 antog beskrivningen av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 3 maj 2018 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2017 under ansvar av styrelsens ordförande. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter. Denna process har resulterat i en ny valberedning som representeras av:

  • Stellan Atterkvist, ordförande i valberedning
  • Richard Ohlson
  • Lars Fredriksson
  • Nancy Stango

Skulle ledamot under löpande mandatperiod begära att få lämna valberedningen skall valberedningen utse ny ledamot efter samma principer som vid ordinarie val. Ändring av valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Kontakta valberedningen via epost här.