Valberedning

Vid årsstämman i ICTA AB (publ) den 3 maj 2018 fastlades principerna för tillsättning av valberedningen samt dess arbete inför årsstämman den 9 maj 2019. Processen för valberedningens tillsättning leds av styrelsens ordförande och har utgått från aktieägarlistan från Euroclear per den sista bankdagen i augusti 2018. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter och valberedningen utser ordföranden inom sig.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av:

  • Staffan Malmer, utsedd av Trousseau AB, ordförande i valberedningen
  • Jesper Malmborg, utsedd av Propeople Holding ApS
  • Richard Ohlson
  • Erik Åfors, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 52 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 februari 2019. Kontakta valberedningen via epost här.

Skulle ledamot under löpande mandatperiod begära att få lämna valberedningen skall valberedningen utse ny ledamot efter samma principer som vid ordinarie val. Ändring av valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.