Förvärv av Rolling Optics

Nedan återfinns information om ICTAs förvärv av Rolling Optics International AB (publ):

Pressmeddelande från 2 april 2020 om ICTAs avsikt att genom apportemission förvärva Rolling Optics samt förslag om extra kontant utdelning och fondemission av preferensaktier

Bolagsbeskrivning

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se