Aktien

ICTAs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap under symbolen ICTA. Aktien ingår i branschindexet OMX Stockholm Industrials PI (enligt börsens eget segment).

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 oktober 2017 till 4 539 449. Varje aktie berättigar till en röst.

ICTA hade enligt Euroclear Sweden per 2017-09-30 1 672 (1 615 per 2016-12-31) aktieägare.

De 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 58,5 (59,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet och 67,2 (67,6 per 2016-12-31) procent av rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 27,7 (30,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet. Andelen utländskt ägande uppgick till 21,0 (18,2 per 2016-12-31) procent.