Aktien

ICTAs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap under symbolen ICTA. Aktien ingår i branschindexet OMX Stockholm Industrials PI (enligt börsens eget segment).

Antalet utestående aktier uppgick per den 28 februari 2018 till 10 027 615. Varje aktie berättigar till en röst.

ICTA hade enligt Euroclear Sweden per 2018-02-28 1 621 (1 672 per 2017-09-30) aktieägare.

De 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 72,2 (59,0 per 2017-11-17) procent av aktiekapitalet och rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 12,9 (27,7 per 2017-11-17) procent av aktiekapitalet. Andelen utländskt ägande uppgick till 6,3 (21,0 per 2017-11-17) procent.