Utdelningspolicy

Målet för ICTA i finansiella termer är att möjliggöra en god tillväxt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta till vara affärsmöjligheter. ICTAs finansiella mål är:

1) byråintäktstillväxt om 10 procent per år,

2) rörelsemarginal om 10 procent av byråintäkter samt

3) soliditet på lägst 30 procent.

De finansiella målen ska ge koncernen en stark finansiell och ekonomisk ställning för att möjliggöra fortsatt expansion och handlingsfrihet. ICTA eftersträvar en utdelningsnivå om 45–50 procent av koncernens nettoresultat hänförligt till ICTAs aktieägare om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter.