ÅRSREDOVISNING 2016 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

Intellectas årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.intellecta.com under Investor Relations.

Läs den digitala versionen

Hämta årsredovisningen 2016 som PDF

Stockholm den 20 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
0707-16 17 31 
yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB
0709 - 48 05 50
zofia.hansson@intellecta.com

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 09.00 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 590 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.