Rapport från årsstämman 2017

Pressmeddelande från Intellecta AB (publ) 2017-05-12

Stämman den 11 maj 2017, som leddes av styrelsens ordförande Richard Ohlson, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2016;
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016;
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2016 lämnas med 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelningen är den 15 maj 2017;
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2017 bevilja styrelsen arvode om totalt 1 075 000 kronor och för utskottsarbete om sammanlagt högst 160 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen;
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2018 hållits utse:
  Ole Andersen (omval),
  Lars Fredrikson (omval),
  Pål Hodann (omval),
  Richard Ohlson (omval),
  Leila Swärd Ramberg (omval),
  Cecilia Lager, Ninni Pramdell och Lars Wahlström har avböjt omval,
  till ny styrelseledamot förslås Kristofer Arwin;
 • enligt förslaget i kallelsen utse Richard Ohlson till styrelsens ordförande;
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor;
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen;
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare;
 • bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv;
 • bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Yann Blandy för Intellectas erbjudanden och utvecklingen inom de olika affärsområdena. Yann Blandy redogjorde också för verksamhetsåret 2016 och utvecklingen under det första kvartalet 2017.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Intellecta AB (publ)
Styrelsen

Richard Ohlson, styrelsens ordförande, 0709- 75 99 11, e-mail: richard.ohlson@intellecta.com

Yann Blandy,  Vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070-716 17 31, e-mail: yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations, 070 - 697 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

www.intellecta.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Intellecta ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2017 kl: 9.00 (CET)

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.