Intellecta delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Ökat resultat och stärkta marginaler för kvartalet och första halvåret
 • Rörelseresultatet för koncernen stärktes till 6,2 (4,2) MSEK och rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 5,5 (3,8) procent under andra kvartalet
 • Rörelseresultatet för affärsområde Digital och affärsområde Strategic Communications ökade till 7,1 (6,6) MSEK respektive 2,0 (1,1) MSEK under andra kvartalet
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 16,6 (14,1) MSEK och rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 7,2 (6,2) procent under första halvåret
 • Rörelseresultatet för affärsområde Digital och affärsområde Strategic Communications ökade till 15,0 (14,4) MSEK respektive 6,6 (5,6) MSEK under första halvåret
 • Under kvartalet har avtal tecknats med flera nya kunder

Kommentar från VD och koncernchef, Yann Blandy:

Intellecta verkar i skärningspunkten mellan kreativ kommunikation och digital teknologi. Väl där bistår vi våra kunder med affärskritiska kommunikativa utmaningar vilka ger mätbara resultat och förbättringar för våra kunder i form av exempelvis ökad försäljning, konvertering eller anseende, och som skapar förutsättningar för oss, som koncern, att fortsätta växa och utvecklas.

Då vi lägger det andra kvartalet till handlingarna kan vi konstatera att vi ytterligare har förstärkt såväl vårt resultat som våra marginaler. Byråintäkten på koncernnivå under det första halvåret blev 231,2 (229,3) MSEK med ett rörelseresultat om 16,6 (14,1) MSEK motsvarande en marginal om 7,2 (6,2) procent. Resultatökningen och marginalförbättringen var större under andra kvartalet i förhållande till motsvarande period föregående år än under det första kvartalet.

Affärsområdet Strategic Communications minskade under det första halvåret sin byråintäkt jämfört med motsvarande period 2016 till 65,5 (71,8) MSEK. Däremot ökade rörelseresultatet och därmed marginalen till 6,6 (5,6) MSEK respektive 10,0 (7,8) procent. Minskningen av byråintäkten och förbättringen av resultatet beror först och främst på integreringen av Rewir i de övriga dotterbolagen vilket kommunicerades under det fjärde kvartalet 2016 och trädde i kraft den 1 januari 2017. Vid en omräkning där Rewir exkluderas föregående år ser vi istället en tillväxt för affärsområdets byråintäkt motsvarande cirka en procent för det första halvåret och över fyra procent i det andra kvartalet.

Flera nya kunder har tillkommit till affärsområdet under det andra kvartalet. Bland annat vann Intellecta Corporate ett uppdrag för Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten. Dessa tre myndigheter gick gemensamt ut i en upphandling där det som efterfrågades bland annat var förmågan att ta fram helhetskoncept utifrån en idé eller ett behov och omsätta det i konkreta budskap och material för spridning i olika kanaler. Att vi vinner den typen av upphandlingar är ytterligare ett bevis på att vår mix av tjänster är rätt positionerad och att våra medarbetare är bland de allra bästa. Utöver att det är ett spännande uppdrag så är det för oss som koncern dessutom positivt att vi säkrar upp en del av våra framtida intäkter med långa kontrakt med relativt konjunkturokänsliga kunder. Sedan tidigare har våra dotterbolag avtal med ett fyrtiotal kunder med liknande karaktär. Bland dessa återfinns exempelvis Botkyrka Kommun, Riksbanken och Regeringskansliet.

Affärsområdet Digital fortsätter att växa och affärsområdets byråintäkt motsvarar nu cirka 72,0 procent av koncernens byråintäkter efter det första halvåret. Byråintäkten ökade under de första sex månaderna till 166,5 (158,1) MSEK med ett rörelseresultat om 15,0 (14,4) MSEK motsvarande en marginal om 9,0 (9,1) procent. Marginalen och rörelseresultatet under andra kvartalet förbättrades till 8,7 (8,6) procent respektive 7,1 (6,6) MSEK.

Det är även glädjande att se att försäljningen, definierad som orderingång under andra kvartalet respektive första halvåret, i vårt största digitala bolag, FFW, tagit ett rejält kliv framåt. Under det första halvåret ökade försäljningen med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är främst drivet av ökad efterfrågan i Europa. Vi kan även konstatera att det är under det andra kvartalet den största ökningen skett då försäljningen ökade med drygt 20 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Det innebär att det är med en växande orderbok FFW gått in i det tredje kvartalet, något som kommer avspeglas i bolagets byråintäkt mot slutet av året.

Under det första halvåret har flera spännande projekt genomförts inom Digital. Bland annat har FFW arbetat med det internationella bolaget Autodesk i framtagningen av ett forum för de studenter och lärare som använder Autodesks programvara. FFW arbetar även med det inom digitala signaturer världsledande företaget DocuSign i framtagandet av en ny webbplattform.

Som VD får jag många frågor om ISBIT GAMES, vad det är för verksamhet och hur utvecklingen går. ISBIT har under de senaste åren gått från att vara en spelutvecklare som främst utvecklar spel för kunders räkning till att idag enbart fokusera på egna spel i mobiltelefoner. Det första egna spelet som lanserades var Warp Shift vilket blev en stor succé bland spelarna med cirka 3 miljoner nedladdningar per sista juni och tusentals spelare som givit spelet högsta betyg. Det har resulterat i att spelet nu i App Store har genomsnittsbetyget 4,5 av 5 möjliga. Dessutom har Warp Shift av Apple blivit ”featured” igen i kategorierna ”All-Time Greats” och ”Games that will blow your mind”. Under hösten kommer ISBIT lansera ytterligare ett spel och jag hoppas få anledning att återkomma med mer information om det redan under tredje kvartalet.

Som vanligt vill jag passa på att skicka ett stort tack till alla Intellectas medarbetare för det fantastiska arbete de dagligen genomför. I just detta VD-ord vill jag även passa på att rikta ett speciellt stort tack till vår CFO Zofia Hansson som efter 21 år på Intellecta nu går i pension. Zofias målmedvetna och värdefulla insatser har i Intellectas historia vid många tillfällen varit helt avgörande för de framgångar som nåtts. Samtidigt som vi tackar Zofia hälsar vi även Intellectas nye CFO, Timo Salmela, välkommen. Timo har, som vi tidigare kommunicerat, en bakgrund på ledande befattningar i flera internationella, och inom digital teknik verksamma, konsultorganisationer. Jag är övertygad om att Timos erfarenheter kommer Intellecta till gagn och därmed bidra positivt till vår fortsatta utveckling. Timo tillträder som CFO och tar med det en plats i Intellectas koncernledning den 1 augusti i år.

Avslutningsvis vill jag även tacka alla er aktieägare och önska er en fortsatt avkopplande sommar.

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI

 • Byråintäkterna uppgick till 112,8 (110,5) MSEK
 • Rörelseresultatet stärktes till 6,2 (4,2) MSEK
 • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,40 (0,15) SEK

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI-JUNI

 • Byråintäkterna uppgick till 231,2 (229,3) MSEK
 • Rörelseresultatet stärktes till 16,6 (14,1) MSEK
 • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,45 (1,55) SEK

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q3 (1 januari – 30 september) lämnas den 10 november 2017

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://ir.intellecta.com

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, Ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig, 0706 - 97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

www.intellecta.com

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 12:10 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.