Intellecta renodlas till ren digital verksamhet. Avyttrar hela affärsområde Strategic Communications

Intellecta fokuserar på verksamheten inom affärsområde Digital genom att avyttra affärsområde Strategic Communication. 

Intellecta efter avyttringarna:

  • Intellecta består efter avyttringarna av tre delägda digitala företag som samtliga har framskjutna positioner inom sina respektive digitala verksamhetsområden: FFW, River och ISBIT GAMES.
  • På rullande tolvmånaders basis per sista juni 2017 svarade affärsområdet Digital för ca 73 procent av Intellecta-koncernens byråintäkter, vilket motsvarar ca 330 Mkr, och huvuddelen av koncernens nuvarande intjäning.
  • Intellecta avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma med syfte att besluta om ett namnbyte för den kvarvarande börsnoterade koncernen. På stämman kommer även fråga om att stämpla om bolagets A-aktier till B-aktier att behandlas.
  • För att slutföra alla beräkningar som transaktionen resulterar i har Intellectas styrelse beslutat att senarelägga resultatrapporten för tredje kvartalet med två veckor. Nytt rapportdatum är 2017-11-24 (tidigare 2017-11-10).

Verksamheter som avyttras:

  • Intellecta avyttrar samtliga enheter inom affärsområde Strategic Communications. Bysted, Intellecta Corporate, Hilanders, Tomorrow och Unreel säljs till H&H Group, samtidigt som WOW avyttras till UMG.
  • Tillträdesdagen är den 31 augusti 2017.
  • Affären värderar Strategic Communications till 41 Mkr på skuldfri basis (Enterprise Value). Intellecta kommer att erhålla ca 43 Mkr i likvida medel den 31 augusti 2017. Eventuella rörelsekapitaljusteringar kommer att ske inom 1–2 månader efter tillträdesdagen.
  • Transaktionerna, som medför en reaförlust, inklusive transaktions- och uppsägningskostnader kopplade till avyttringarna, förstärker Intellectas balansräkning genom att minska skuldsättningen. Slutliga belopp avseende reaförlust och skuldsättning redovisas i samband med resultatrapporten för tredje kvartalet.

Kommentarer från Yann Blandy, Intellectas VD & Koncernchef:

– Avyttringen av företagen inom Strategic Communications innebär att vi tar ytterligare steg i Intellectas transformation mot digital spjutspetsverksamhet inom områden med stor utvecklings- och tillväxtpotential, där våra företag inom affärsområde Digital redan har starka positioner, säger Intellectas vd och koncernchef Yann Blandy.

– Samtidigt vill jag tacka medarbetarna inom Strategic Communications för goda prestationer och för den viktiga roll som de spelat i Intellectas utveckling. Det är min övertygelse om att affärerna med H&H Group och UMG skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för företagen, säger Yann Blandy.

Under de kommande veckorna återkommer Intellecta med ytterligare information kring slutförandet av transaktionerna, samt med kallelse till extra bolagsstämma för beslut om namnbyte samt fråga om att stämpla om bolagets A-aktier till B-aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.com

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 11:00 (CET).