Svag sommar för FFW påverkar Intellectas resultat negativt under andra halvåret

Omsättningen och försäljningen i Intellectas dotterbolag FFW, som står för cirka 80 procent av affärsområdet Digitals omsättning, har under innevarande kvartal varit betydligt svagare än förväntat och jämfört med samma period föregående år.

Som tidigare kommunicerats utvecklades orderingången för FFW under det andra kvartalet positivt. Den kraftiga nedgången under det tredje kvartalet innebär dock att omsättningen för affärsområdet Digital under det andra halvåret kommer att bli mer än tio procent lägre än samma period 2016. Det medför i sin tur en negativ effekt på affärsområdets och Intellectas EBIT-resultat.

Minskad orderingång i USA

I den amerikanska verksamheten har orderingången varit avsevärt lägre än förväntat under kvartalet, vilket påverkar omsättningen andra halvåret negativt. Verksamheten har integrerats från två, delvis separerade, organisationer till en gemensam. Detta har i större utsträckning än befarat tagit resurser från nyförsäljning och är en av orsakerna till ordernedgången.

Även försvagningen av den amerikanska dollarn mot den svenska kronan påverkar FFW och Intellectas omsättning och resultat negativt.

I FFW:s europeiska verksamhet har ett antal kunder valt att skjuta på produktionsstart till senare under hösten vilket påverkar omsättningen under kvartalet negativt.

Åtgärder för att komma till rätta

För att komma till rätta med den negativa utvecklingen kommer FFW och Intellecta vidta ett antal åtgärder:

  • En omstrukturering kommer genomföras i USA-verksamheten under september och oktober. Omstrukturering påverkar koncernens EBIT negativt i det tredje kvartalet men har en positiv inverkan från och med det fjärde kvartalet och full effekt från och med 2018.
  • FFW:s organisation kommer stärkas i såväl USA som Europa med personer som har en bakgrund inom sälj och UX (user experience). Förstärkningarna syftar till att öka försäljningen till kunder som FFW ser möjlighet att växa sin affär gentemot.
  • I och med ovan kommer ingen ytterligare rörlig ersättning betalas ut till minoritetsägarna i FFW i form av ”Earn Out”. Det har i sin tur en redovisningsmässig positiv effekt vilket redovisas i det tredje kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Timo Salmela, ekonomidirektör Intellecta AB, 0704-14 33 55, timo.salmela@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.com

Om Intellecta AB:

Intellecta-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 16:00 (CET).