KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICTA AB (publ)

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 19 december 2017 kl. 15.00 i ICTA:s hörsal ”Stockholm” på Birger Jarlsgatan 57 B, plan 4 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 december 2017,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 19063, 104 32 Stockholm, per e-post anmalan@icta.se, via bolagets webbplats www.icta.se eller per telefon 0704-14 33 55 senast onsdagen den 13 december 2017.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) onsdagen den 13 december 2017. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.icta.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. 1.          Stämmans öppnande
  2. 2.          Val av ordförande vid stämman
  3. 3.          Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.          Godkännande av dagordning
  5. 5.          Val av två justeringsmän
  6. 6.          Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. 7.          Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
  8. 8.          Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 10 213 758 kronor genom emission av högst 6 809 172 nya aktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

(1)      Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 8 januari 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla två befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier.

(2)      Teckning av de nya aktierna ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp till dem som tecknat sig utan företrädesrätt. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta att tilldelning endast sker av ett visst lägst antal aktier. Sålunda tecknade aktier ska: 

(i)        i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

(ii)      i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

(iii)     i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

(3)      Betalning om 9,00 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.

(4)      Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade aktier betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 12 januari 2018 till och med den 26 januari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

(5)      Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 12 januari 2018 till och med den 26 januari 2018 och sålunda tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter dagen för avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som betalningstiden.

(6)      De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 539 449.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt, styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och anslutande handlingar samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.icta.se, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i november 2017

ICTA AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande, 070-975 99 11

e-mail: richard.ohlson@icta.se

Yann Blandy, vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070-716 17 31  

e-mail: yann.blandy@icta.se