ICTA:s företrädesemission om 61,3 MSEK säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Inte för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för ICTA AB (publ) (”ICTA” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med ett antal befintliga
aktieägare, institutionella och privata investerare samt styrelse och VD om teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till sammanlagt 49,0 MSEK, motsvarande 80,0 procent av emissionsbeloppet 61,3 MSEK.

Aktieägare och ett antal institutionella och privata investerare har ingått avtal om tecknings-
förbindelser om 3,3 MSEK och emissionsgarantier om 34,3 MSEK, sammanlagt 37,6 MSEK
motsvarande 61,4 procent av emissionen. Samtliga styrelseledamöter och VD har ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 8,9 MSEK. Därutöver har två styrelseledamöter ingått
ytterligare avtal om emissionsgarantier motsvarande 2,5 MSEK. Sammanlagt uppgår
styrelseledamöternas och VD:s emissionsåtaganden därmed till 11,4 MSEK vilket motsvarar 18,6 procent av emissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till ICTA i samband med emissionen. Hamilton
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ICTA.
 

­­

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB (publ), 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Timo Salmela, CFO ICTA AB (publ), 0704-14 33 55, timo.salmela@icta.se 

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 08.45 CET.