ICTA AB offentliggör emissionsprospekt

Pressmeddelande 5 januari 2018

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Singapore, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Prospektet avseende ICTA AB:s (publ) (”ICTA”) nyemission med företrädesrätt för ICTA:s aktieägare om 61,3 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från ICTA och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på ICTA:s webbplats (www.icta.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Folder samt kompletterande information om ICTA:s emission kommer även att sändas per post till ICTA:s direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds den 12 januari 2018.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ICTA.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB (publ), 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Timo Salmela, CFO ICTA AB (publ), 0704-14 33 55, timo.salmela@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB (publ), 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 11.30 CET.