ICTA Delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Ett kvartal i linje med tidigare kommunikation
  • ICTA blev en renodlad digital verksamhet

  • Affärsområdet Strategic Communications avyttrades per 31 augusti

  • Svag orderingång under det tredje kvartalet i FFW ledde till minskad försäljning i affärsområdet Digital under det fjärde kvartalet

  • Beslut om företrädesemission som slutförs i februari 2018 och ger ICTA cirka 43,3 MSEK efter emissionskostnader

  • Under fjärde kvartalet har omfattande insatser vidtagits för att återskapa lönsam tillväxt i dotterbolagen och minska centrala kostnader

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 335,4 (351,1) MSEK och för fjärde kvartalet till 79,0 (96,3) MSEK

  • Resultatet per aktie uppgår för helåret uppgick till 2,30 (-10,85) SEK och för fjärde kvartalet till –0,40 (1,20) SEK

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017

Kommentar från ICTAs VD, Yann Blandy:
2017 har präglats av händelser vilka haft stor påverkan på ICTA. Efter ett första halvår där utvecklingen, i all väsentlighet, gick enligt plan möttes vi av ett andra halvår där ICTA underpresterade framför allt i förhållande till uppsatta finansiella mål. Mycket av vårt arbete under det fjärde kvartalet har därför handlat om att vända den negativa utvecklingen och samtidigt utveckla vårt kunderbjudande för att på så vis återgå till lönsam tillväxt.

Resultat i linje med vad vi kommunicerat – gradvis återhämtning under 2018
FFW (80% av ICTA:s omsättning) har påverkats negativt under Q4 av den svaga orderingången under Q3. Mycket arbete har lagts nedför att vända den negativa trenden och satsningar har gjorts för att göra FFW till en bättre organisation med stärkt kunderbjudande. Arbetet har börjat ge resultat, vilket återspeglas inte minst i en ökad orderingång under det fjärde kvartalet. Flera stora kunder har tillkommit och avtal har bland annat tecknats med City University of New York, InVia Robotics och GCP Applied Technologies. Parallellt med att nya kunder tillkommit har även, som tidigare kommunicerats, flera kostnadsbesparingar genomförts. Ökad försäljning och kostnadsbesparingar kommer gradvis att påverka FFWs omsättning och resultat positivt under 2018.

För Rivers del (20% av ICTA:s’ omsättning) utvecklades verksamheten inte i enlighet med våra förväntningar under det fjärde kvartalet. Åtgärder för att komma till rätta med den negativa utvecklingen har satts in och dessa fokuserar på att reducera de fasta kostnaderna inom de områden där vi ser minskad efterfrågan, samtidigt som ytterligare satsningar görs där River ser stor tillväxtpotential, exempelvis inom ”Experience and Technology”. Ett mycket aktivt försäljningsarbete pågår också för att täcka upp för den stora kund som under det fjärde kvartalet valde att centralisera sina reklaminköp till annat europeiskt land. Nya kunder som tillkommit under fjärde kvartalet är bland andra ölbryggerierna Peroni och Grolsch samt AIK. Våra förväntningar är att vi kommer kunna se en gradvis återhämtning av omsättningen och resultatet för River under 2018.

På koncernnivå har vi påbörjat genomförandet av flera förändringar och kostnadsbesparingar, som tidigare meddelats. Kostnadsbesparingarna ger full effekt från 1 juli 2018 och kommer att påverka 2018 positivt med cirka 5 MSEK jämfört med föregående år. Totalt kommer de centrala kostnaderna att sänkas med cirka 10 MSEK på årsbasis.

Tillfällig paus i utdelning
En logisk följd av höstens svaga utveckling och den nyligen genomförda nyemissionen är styrelsens beslut att föreslå stämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2017.

Viktiga strategiska steg framåt
Under hela 2017 har vi i ledning och styrelse jobbat mycket aktivt med de strategiska frågorna och förflyttningen av ICTA mot att bli en helt digital koncern. Där är vi nu efter avyttringen av Strategic Communications, som genomfördes i somras. Den nyligen avslutade nyemissionen fyllde på vår kassa till en nivå som möjliggör fler strategiskt viktiga steg även under 2018. Det var glädjande att se att såväl många befintliga som nya ägare valde att teckna aktier i emissionen.

Under 2017 har ICTA reducerat antalet dotterbolag från nio till två samt ett intressebolag (ISBIT GAMES). Detta medför att ledningen på ett mycket bättre sätt kan fokusera sina insatser i FFW och River framöver.

Bolagen inom ICTA-koncernen är väl positionerade inom respektive nisch med god förmåga och kompetens att möta en alltmer digital värld. Detta i kombination med deras starka kundportföljer med välrenommerade och återkommande kunder ger dem goda förutsättningar att på sikt ta sig tillbaka till tidigare tillväxt- och lönsamhetsnivåer.

Ett fortsatt intressant alternativ, vilket kommunicerades i samband med nyemissionen, är att konsolidera det eller de av koncernbolagen som har bäst förutsättningar för värdetillväxt. Vi ser gärna att detta sker senast inom 18 månader, och helst tidigare.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla medarbetare för det fantastiska arbete de varje dag genomför för att hjälpa våra kunder i deras digitaliseringsresa.

Yann Blandy
Vd och koncernchef

Nästa rapporttillfälle: Rapport för första kvartalet lämnas den 3 maj 2018
För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se
Timo Salmela, ekonomidirektör, 0704-14 33 55, timo.salmela@icta.se
Erik Kronqvist, ir-ansvarig, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00
www.icta.se

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00.  

Bokslutskommuniké 2017