Valberedningens förslag till ICTAs årsstämma 2018

Inför årsstämman i ICTA AB (publ) föreslår valberedningen en ny styrelse för att stödja ICTAs digitaliseringsstrategi och för att reflektera ICTAs nya ägarstruktur efter nyemissionen.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ole Andersen och Pål Hodann samt nyval av Per Nilsson och Erik Åfors. Valberedningen föreslår vidare att Erik Åfors väljs till styrelseordförande. Richard Ohlson, Lars Fredrikson och Leila Swärd Ramberg har undanbett sig omval. Till årsstämman föreslås även att arvodena till bolagets styrelseledamöter halveras.

”ICTA har under det senaste året blivit ett helt digitalt bolag och från valberedningens sida har vi velat presentera ett förslag till styrelse som både speglar digitaliseringsresan och bolagets nya struktur och storlek” säger Stellan Atterkvist, ordförande i valberedningen.

Per Nilsson, född 1975, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, en bakgrund som managementkonsult och har arbetat med affärsutveckling och finansiering, bland annat för tillväxtbolag. Per Nilsson driver det egna bolaget Råsunda Förvaltning AB och är en aktiv investerare i ett antal bolag. Styrelseledamot i Inhalation Sciences AB (Aktietorget). Mellan åren 2012 och 2017 var Per Nilsson styrelseledamot i Orasolv AB (Aktietorget). Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Erik Åfors, född 1960, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, en bakgrund inom corporate finance och har drivit ett antal byråer verksamma inom området strategisk och digital kommunikation. Erik Åfors bedriver för närvarande rådgivningsverksamhet i det egna bolaget Svenska Råd samt är engagerad som aktiv investerare i ett antal bolag. Styrelseledamot i Ework Group AB (Nasdaq), där han även är medlem av revisionsutskottet.

Åfors är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår, på initiativ av de nyinvalda ledamöterna, även årsstämman att arvodena i ICTA AB halveras från tidigare arvode för ledamot om 165 000 kronor till 82 500 kronor per år och ledamot samt arvode till ordförande i styrelsen från tidigare SEK 250 000 till 125 000 per år. Inget arvode föreslås utgå för eventuellt utskottsarbete (tidigare totalt 160 000 tkr).

Valberedningen har sedan den 16 november 2017 utgjorts av Stellan Atterkvist (ordförande), Richard Ohlson (ordförande i ICTA AB), Lars Fredriksson och Nancy Stango.

ICTAs styrelse kommer även föreslå årsstämman att ICTA ABs bolagsordning ändras på sådant sätt att antalet styrelseledamöter i ICTA AB minskas från ”minimum 5 ledamöter” till ”minimum 3 ledamöter”. Detta i syfte att möjliggöra ovan förslag samt för att ge ICTA en styrelsestorlek som bättre speglar bolagets storlek och sänker koncernens kostnader.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att kommuniceras i samband med kallelsen till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Stellan Atterkvist, ordförande i ICTA ABs valberedning,
0705 338180, rurik7@hotmail.com

Richard Ohlson, styrelseordförande ICTA AB,
0709-75 99 11, richard.ohlson@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.05.