Michael Drejer ny VD och koncernchef i ICTA AB

Michael Drejer har utsetts till VD och koncernchef i ICTA AB (publ) med tillträde i samband med bolagets årsstämma. Yann Blandy, som väljer att lämna koncernen, fortsätter som VD och koncernchef fram till årsstämman. 

”I och med den konsolidering av dotterbolaget FFW som offentliggjorts idag, känns det naturligt att låta Michael kliva upp som VD och koncernchef, särskilt som FFW utgör cirka 80 procent av ICTAs omsättning och blir en helägd verksamhet. Jag är övertygad om att Michael med sin breda erfarenhet inom det digitala området kommer skapa såväl kund- som aktieägarvärde” säger ICTAs ordförande Richard Ohlson i en kommentar.

Michael Drejer är 39 år och har varit en ledande befattningshavare inom ICTA-koncernen sedan 2013, då Propeople förvärvades. Michael var en av medgrundarna av Propeople, som grundades år 2000, och har lett verksamheten under kraftig omsättningstillväxt sedan dess. Under 2017 sammanfördes Propeople med Blink Reaction och dessa verksamheter utgör idag FFW.

Michael Drejer har lång erfarenhet från, och god förståelse för, att jobba med att leverera affärsutvecklande och affärsdrivande lösningar där kundanpassade webbapplikationer, e-handelslösningar och mobila lösningar utgör navet. Under åren 2012-2015 var Michael stationerad i Silicon Valley, USA, då han startade och ledde dåvarande Propeoples amerikanska verksamhet. Som ett resultat av det besitter Michael en mycket god förståelse för hur den amerikanska marknaden fungerar, en marknad som idag står för cirka 50 procent av FFWs totala omsättning. Michaels erfarenheter har också givit honom ett mycket stort kontaktnät med personer i och runt omkring den digitala industrin i Silicon Valley.

”Vi är mycket väl positionerade inom vår nisch på en stark växande marknad. Jag ser fram emot möjligheten att fortsätta utveckla såväl FFW såsom koncernen i sin helhet” säger ICTAs tillträdande VD Michael Drejer.

ICTAs nuvarande VD och koncernchef Yann Blandy fortsätter som VD och koncernchef fram till bolagets årsstämma

”Jag vill tacka Yann Blandy för de år han varit VD. Han har varit en drivande kraft i ICTAs förflyttning från att ha varit en svensk tryckerikoncern till dagens globala och helt digitala koncern” säger Richard Ohlson.

”Resan med ICTA har från dag ett varit oerhört spännande och givande. I samband med konsolideringen av ICTAs ägande i FFW, där vi nu fullföljer bolagets digitala transformation och förenklar koncernstrukturen, samtidigt som bolagets finansiering tryggats, känns det naturligt för mig att kliva åt sidan och jag har därför valt att lämna koncernen” säger Yann Blandy.

I slutet av februari upphör även Timo Salmelas interimskontrakt med ICTA och han lämnar därmed rollen som ekonomidirektör i ICTA.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande ICTA AB, 0709-75 99 11 richard.ohlson@icta.se

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Michael Drejer, tillträdande VD och koncernchef ICTA AB, +45 31 10 53 63,  michael.drejer@ffwagency.com

Om FFW:

FFW erbjuder digitala affärslösningar, så kallade ”Digital Experience Platforms”, vilka innehåller en hög andel systemutveckling i leveransen. Bolagets erbjudande består av fyra sammankopplade tjänsteområden. Dessa är ”Experience” där FFW bistår kunden med digital strategi, mål och mätmetoder samt kundcentrerad design, ”Technology” där FFW utvecklar kundanpassade webbapplikationer, e-handelslösningar och mobila lösningar, ”Continuous services” där FFW stödjer kunden att kontinuerligt optimera och utveckla sina webblösningar samt ”FFW Cloud” där FFW erbjuder molnprodukter kopplade till de levererade webblösningarna.

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.10.