ICTA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Första kvartalet 2018

ICTA – en 100 procent digital koncern

• ICTAs resultat under första kvartalet är inte tillfredställande även om vi ser en gradvis sekventiell återhämtning inom ICTA Digital

• De tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna i dotterbolagen och i moderbolaget är genomförda och har börjat ge effekt

• Som tidigare meddelats, förvärvar ICTA utestående 30,9 procent av FFW, vilket ger en helägd digital verksamhet

• Michael Drejer har utsetts till ny VD och koncernchef. Michael tillträder i samband med årsstämman den 3 maj

Kommentar från ICTAs VD, Yann Blandy:

Året första kvartal har präglats av fortsatt arbete för att leverera på de löften som ICTA kommunicerade i samband med nyemissionen. Vi har mycket arbete kvar, men vi har tagit ett antal steg i rätt riktning.

Finansiell utveckling – gradvis sekventiell återhämtning under 2018

Koncernens nettoomsättning minskar under det första kvartalet med 15 procent till 78.0 (91.7) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskar till -2.4 (5.9) MSEK. Försvagningen är först och främst ett resultat av den stora intäkts- och lönsamhetsminskningen inom ICTA Digital, vilket i sin tur är ett resultat av de trender vi såg under andra halvåret 2017 inom både FFW och River. Jag är naturligtvis inte nöjd med detta resultat.

Med det sagt, under det andra halvåret 2017 samt i början av 2018, har vi implementerat ett antal åtgärder i syfte att såväl öka försäljningen som att reducera kostnaderna. De åtgärderna börjar nu ge effekt:

• FFW: efter två kvartal i slutet av 2017, med försvagad omsättning och resultat jämfört med motsvarande perioder året innan, noterar vi att FFWs omsättning har vuxit sekventiellt från tredje kvartalet 2017 till fjärde kvartalet 2017 och till första kvartalet 2018 samt att bolaget levererade en positiv EBIT under det första kvartalet 2018 jämfört med förluster under andra halvåret 2017.

• River: trots minskande omsättning under det första kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året och med fjärde kvartalet 2017, vilket är resultatet av att en större kund lämnade River under 2017 för att istället centralisera sina reklaminköp till annat europeiskt land, kan vi se att de kostnadsåtgärder som implementerades i River under slutet av förra året har bidragit till att River levererade en signifikant resultatförbättring och en mycket mindre rörelseförlust under första kvartalet 2018 än under fjärde kvartalet 2017.

• Detta innebär att ICTA Digital har också för första gången på tre kvartal kunnat leverera en mindre vinst, vilket skall ses i ljuset av förlusterna under andra halvåret 2017.

• På koncernnivå redovisar vi en förlust, vilket har att göra med att de kostnadsbesparingar på koncernnivå som tidigare aviserats, och som nu genomförts, ännu inte gett full effekt på vår resultaträkning. Vår prognos står dock fast att vi på helårsbasis kommer sänka våra centrala kostnader med cirka tio miljoner kronor i moderbolaget varav fem miljoner kommer att synas redan under 2018 med start under andra kvartalet.

Givet de insatser som beskrivs ovan ser vi framför oss en gradvis sekventiell förbättring under 2018 avseende såväl omsättning som resultat.

ICTA Digital

Inom FFW (cirka 80 procent av ICTAs omsättning) har under kvartalet flera nya kunder tillkommit och nya projekt med befintliga kunder har initierats. Bland andra har avtal tecknats med Arizona Federal Credit Union för att hjälpa dem med att bygga en ny webbplats baserad på Drupal 8 som kan serva föreningens 125 000 medlemmar. Avtal har också tecknats med det internationella bolaget Pushpay. Pushpay hjälper kyrkor, skolor och välgörenhetsorganisationer med digitala produkter för ökat engagemang och gåvoinsamling. FFW har valts som leverantör av Pushpay för att samla in bolagets olika delar under ett gemensamt paraply och öka deras digitala närvaro.

För Rivers del (cirka 20 procent av ICTAs omsättning) har fokus varit att kompensera för det intäktsbortfall bolaget hade i samband med att en större kund lämnade River under fjärde kvartalet 2017. Flera nya kunder har tillkommit och bland andra har avtal tecknats med Schneider Electric där River kommer bistå som strategisk digital partner och Svenska Freds där River kommer vara med och utveckla deras webbnärvaro.

Konsolidering av FFW – viktigt strategiskt steg

I samband med nyemissionen beskrev vi de tre prioriteringar för ICTA framgent. Det handlade om att först och främst åter nå lönsam tillväxt för respektive dotterbolag, där mycket arbete kvarstår, att minska de koncerngemensamma kostnaderna drastiskt, vilket är genomfört, samt att konsolidera det dotterbolag som har bäst förutsättningar för värdetillväxt.

Årsstämman, vilken hålls idag 3 maj, förväntas fatta beslut om att gå vidare med konsolideringen av FFW på det sätt som tidigare kommunicerats. Det är mycket positivt att vi så snabbt nu kan förvärva de resterande FFW aktierna som ICTA inte äger och genomföra den annonserade konsolideringen. Det är helt i linje med vår strategi, det skapar en enklare koncernstruktur och det är min övertygelse att det på sikt kommer att skapa ett högre aktieägarvärde. Givet att årsstämman godkänner förfarandet planerar vi för att innan maj månads slut att konsolideringen skall vara klar.

Michael Drejer ny VD för ICTA

Den 4 maj tillträder Michael Drejer som ny VD och koncernchef för ICTA. Det innebär att jag vid årsstämman gör mitt sista framträdande som VD. Under mina nästan sex år som VD har ICTA gått ifrån att vara i huvudsak en svensk tryckerikoncern till dagens globala och helt digitala verksamhet. Förändringen har skett via två avyttringar och fem förvärv, konsolideringar av bolagen i portföljen samt intåg i fem nya länder för att skapa en 100 procent digital koncern. Resan hit har inte alltid varit spikrak eftersom ingen av de bolag som fanns 2012 är kvar idag och vi har mötts av kraftiga motvindar, inte minst under andra halvåret 2017, men det har i alla lägen funnits en strävan inom organisationen att nå uppsatta mål. Det har i sin tur inneburit att jag har varit övertygad om att vi kommer lyckas med det vi företar oss. Då Michael nu tar över borgar det för en kontinuitet i arbetet där riktningen för vart vi ska är tydligt definierad och där en ny ledning, en konsolidering av FFW och stabil ägarbild skapar förutsättningar för framgång.

Avslutningsvis vill jag tacka för de år jag givits förtroende som VD för ICTA. Tack alla fantastiska medarbetare, aktieägare och kunder som under åren inte bara uppnått goda resultat i kunduppdrag, utan även varit med och utvecklat ICTA till vad det är idag. Jag är övertygad om att Michael tillsammans med den nya styrelsen framgångsrikt kommer bygga vidare det numer helt digitala ICTA.

Yann Blandy

VD och koncernchef

Nästa rapporttillfälle: Rapport för andra kvartalet lämnas den 20 juli 2018

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Erik Kronqvist, ir-ansvarig, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

www.icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 425 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 08.00.  

Första kvartalet 2018