ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Tredje kvartalet 2018

  • ICTA når positivt rörelseresultat
  • Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 80,5 (75,0) MSEK, en ökning med 7,3 procent 
  • Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 3,4 (-5,8) MSEK och resultatet före skatt till 0,5 (-6,7) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (-7,8) procent
MSEK 2018
Jul-sep
2017
Jul-sep
2018
Jan-sep
2017
Jan-sep
2017
Jan-dec
Nettoomsättning 80,5 75,0 235,2 256,4 335,4
Rörelseresultat 3,4 -5,8 -1,6 4,2 3,6
Rörelsemarginal, % 4,3 -7,8 -0,7 1,6 1,1
Resultat före skatt 0,5 -6,7 -8,4 1,5 -3,1
Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt -0,5 -4,0 -7,0 1,1 -2,5
Resultat från affärsområde som är avyttrat - 8,5 - 13,2 13,2
Resultat -0,5 4,5 -7,0 14,3 10,6
Resultat per aktie, SEK -0,05 1,30 -0,60 2,70 2,30
Eget kapital per aktie, SEK 11,90 28,20 11,90 28,20 28,40
Soliditet, % 55 44 55 44 43
Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,6 9,8 -3,6 9,8 4,8
Avkastning på eget kapital, % -5,7 13,5 -5,7 13,5 7,4

VD har ordet

Som jag tidigare rapporterat, slog den nya ledningen och styrelsen i maj 2018 fast tre övergripande mål för arbetet att skapa ökat aktieägarvärde för ICTAs aktieägare.

Målen är

  1. Återskapa den tillväxt och lönsamhet som de rörelsedrivande bolagen FFW och River historiskt uppvisat.
  2. Ytterligare skära kostnader i moderbolaget och de rörelsedrivande verksamheterna.
  3. Säkra värdet i ICTAs ägarandel i spelstudion Isbit Games.

Efter en lång rad av svaga kvartal är det glädjande att nu kunna rapportera tydliga framgångar i arbetet att vända ICTAs utveckling.

Arbetet att förverkliga målen inleddes med djuplodande analys om marknaden och kundernas förväntningar och beteenden. I vårt förändringsarbete ligger fokus på effektiviseringar i försäljningsarbetet, ökad kundnytta i levererade kundprojekt samt att öka kundbasen med nya intressanta kunder.

Låt mig i lite mer detalj avrapportera verksamheten i våra bolag.

FFW
FFW, som är helägt och utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning, visar under det tredje kvartalet en fortsättning på den starka utveckling som inleddes under andra kvartalet, både vad avser införsäljning och intäkter i relation till motsvarande kvartal föregående år. FFW redovisar också tillfredställande rörelseresultat för det tredje kvartalet, vilket visar att verksamheten helt klart är på rätt spår, både i USA och Europa.

FFW fortsätter att med djupt tekniskt kunnande flytta fram erbjudandet till kund mot mer strategiska uppdrag och denna vidareutvecklingen av kunderbjudandet har lett till en starkare orderbok.

Under kvartalet vann FFW 13 nya kunder, varav sex i USA, där Certainteed, del av Saint Gobain, är en av de viktigaste. I Europa tecknade FFW kontrakt med Unesco Frankrike, Warner Music Classic, Socomec, BNP (Banque Nationale de Paris), Köpenhamns Zoo och Specta Systems. Den danska vägmyndigheten Vejdirektoratet är en av de viktigaste nya kunderna, där FFW ska leverera en plattform på Drupal 8, som del i ett avtal som även omfattar ett fyraårigt serviceuppdrag. Jag är särskilt stolt att FFW tillsammans med kunden Panasonic vann Acquia Engage Award i kategorin ”Building on your terms.”

River
Utvecklingen i River (som ägs till 70 procent), som varit mycket svag under det första halvåret, har förbättrats, men ett antal kunder har skjutit sina beställningar, vilket medfört att River ej nådde det förväntade noll resultatet under det tredje kvartalet. Fortsatta ansträngningar att öka bolagets försäljning och lönsamhet genomförs.

River vann flera nya kunder under kvartalet, inklusive Stora Enso, där River nu är en global leverantör för samtliga divisioner, Schneider Electric (Global), Klarna, Speedy Casino, MEAG samt Danone. Genom samarbete med FFW har River tecknat ett kontrakt med Red Bull.

Som ett led i att ge en bättre inblick i ICTAs olika verksamheter, har jag startat en blogg, där man kan läsa om intressanta ämnen, våra kunder och uppdrag. Besök gärna http://www.icta.se/blog.

Lägre kostnader
Tidigare kostnadssänkningar i såväl de rörelsedrivande bolagen som moderbolaget är nu fullt ut genomförda.

ISBIT GAMES
Som ett led i att stärka ISBIT GAMES där ICTA äger 38 procent har Ben Cousins anställts som ny VD. Ben har över 20 års erfarenhet från spelindustrin, bland annat från EA och som grundare av spelstudion The Outsiders.

Sammanfattning
Efter fyra kvartal med negativa rörelseresultat, kan ICTA redovisa positivt rörelseresultat om 3,4 MSEK för det tredje kvartalet. Den underliggande förstärkningen av resultatet blir ännu tydligare när man justerar för den återföring av villkorad köpeskilling om 7,5 MSEK som positivt påverkade jämförelseperioden 2017. Justerat för denna återföring ökade rörelseresultatet med 16,7 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Det negativa resultatet efter skatt förklaras delvis av att ICTA i finansnettot redovisar koncernens andel av de förluster som följer av satsningarna i intressebolaget ISBIT GAMES.

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké lämnas den 15 februari 2019 

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta: 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

 
ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

 
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.com

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000 

www.icta.se

Om ICTA: 

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018        kl. 08.00.