ICTA Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Plattform för värdeskapande på plats

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 84,2 (79,0) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -26,2 (-0,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före nedskrivning av goodwill uppgick till 4,7 (-0,6) MSEK
 • Nettoskulden minskade till 66,2 MSEK, jämfört med 81,0 MSEK i tredje kvartalet 2018
 • Under fjärde kvartalet har ICTA slutfört en värdering av tillgångar och redovisat betydande icke kassaflödespåverkande nedskrivningar och justeringar i balansräkningen

Helåret 2018 jämfört med 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 319,4 (335,4) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,8 (3,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före nedskrivning av goodwill uppgick till 3,1 (3,6) MSEK
 • Nettoskulden minskade till 66,2 (90,2) MSEK
MSEK 2018
Okt-dec
2017 Okt-dec 2018
Jan-dec
2017 Jan-dec
Nettoomsättning 84,2 79,0 319,4 335,4
Rörelseresultat -26,2 -0,6 -27,8 3,6
Rörelsemarginal, % -31,1 -0,7 -8,7 1,1
Resultat före skatt -37,8 -4,5 -46,1 -3,1
Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt -39,9 -3,7 -46,9 -2,5
Resultat från affärsområde som är avyttrat - - - 13,2
Resultat -39,9 -3,7 -46,9 10,6
Resultat per aktie, SEK -2,70 -0,40 -3,85 2,30
Eget kapital per aktie, SEK 8,80 27,65 8,80 27,65
Soliditet, % 45 42 45 42
Avkastning på sysselsatt kapital, % -18,8 4,8 -18,8 4,8
Avkastning på eget kapital, % -36,5 7,5 -36,5 7,5

   
VD har ordet
 

Att säga att 2018 var ett omställningens år för ICTA är något av en underdrift.

Den nya styrelsen och jag tillträdde i maj 2018 med en uttalad ambition att vända en mycket negativ utveckling och bygga grunden för att utveckla affärsverk-samheten och ge aktieägarna en god värdetillväxt. I och med denna, min tredje, kvartalsrapport och med ett avslutat 2018 i ryggen är det dags att sammanfatta och utvärdera detta omfattande arbete.

Den övergripande sammanfattningen är att vi nu skurit ned central overhead till ett minimum och återvunnit tillväxt och lönsamhet i vårt helägda dotterbolag FFW, som kan sägas vara kärnaffären i ICTA. Under det fjärde kvartalet närmade sig det majoritetsägda River ett nollresultat. I intresse-bolaget ISBIT GAMES har en erfaren VD rekryterats och en strategisk genomlysning inletts. Under fjärde kvartalet har ICTA också slutfört en värdering av tillgångar och skulder och redovisat betydande nedskrivningar och justeringar i balansräkningen.

Innan jag i mer detalj kommenterar utvecklingen för koncernen, kan det vara intressant att kasta en blick bakåt. ICTAs tidigare huvudägare, styrelse och ledning inledde i mitten av 2000-talet en omfattande förvärvsstrategi, vars resultat till slut blev en koncern med ett flertal väsensskilda rörelser med varierande lönsamhet och med betydande minoritetsägande. Ägarstrukturen försvårade samordning och styrning samt försvagade koncernens möjligheter till stabil finansiering och goda kassaflöden. Förvärven skedde till relativt höga värderingar och med hög grad av belåning. Samtidigt utvecklade koncernen en betydande overhead. När sedan tillväxt och lönsamhet föll under 2016 och 2017 uppstod en svår situation.

Det var i detta läge som de nya huvudägarna tillsammans med minoritetsägarna i FFW såg möjligheter att förbättra både koncernens struktur och dess finansiella ställning. Genom den garanterade företrädesemissionen i december 2017 tillfördes nödvändigt kapital och genom apportemissionen till minoriteten i FFW under våren 2018, skapades en helägd struktur vad gäller den absoluta merparten av verksamheten.

Jag och en ny styrelse tillträdde i maj 2018.

I samband med tillträdet kommunicerade vi tre tydliga mål:

 1. Återskapa den tillväxt och lönsamhet som de rörelsedrivande bolagen FFW och River historiskt uppvisat.
 2. Ytterligare minska kostnader i moderbolaget och de rörelsedrivande verksamheterna.
 3. Säkra värdet i ICTAs ägarandel i spelstudion ISBIT GAMES.

Låt mig nu mer i detalj rapportera utvecklingen för de olika verksamheterna.

Tillväxt och stark lönsamhetsutveckling i FFW
FFW, som alltså sedan maj 2018 är helägt och under året svarade för 85 procent av koncernens omsättning, har sedan andra kvartalet 2018 uppvisat tillväxt i både intäkter och rörelseresultat.

Den positiva utvecklingen är resultatet av ökat fokus på försäljning och andra satsningar som genomförts tidigare under året. FFW stärks av marknads- och teknikutvecklingen inom Drupal och andra teknikområden. Drupals marknads-andelar på det för FFW viktiga segmentet för större företag ökar.

För helåret 2018 nådde FFW en omsättning på 275 (253) MSEK, med ett rörelseresultat på 11,7 (1,0) MSEK.

Under fjärde kvartalet nådde FFW en omsättning om 73,9 (62,1) MSEK, vilket är en ökning med 19,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Än mer glädjande är att FFW nådde en rörelsemarginal på över 7 procent (efter bidrag till central overhead) i fjärde kvartalet.

Året slutade starkt och FFW vann över 200 nya kontrakt i fjärde kvartalet. Nya kunder i kvartalet omfattar bland annat DR, Ferrero Kinder, Sunpower, Randstad Global, Wonderful Copenhagen, Cybercom och Ørsted.

River närmare nollresultat efter betydande förluster
Digitalbyrån River, till 70 procent ägd av ICTA, uppvisade en svag utveckling under årets första tre kvartal med en samlad förlust på nära 5 MSEK. Glädjande är att River i det fjärde kvartalet närmade sig ett nollresultat. Bland vunna kunduppdrag under året kan nämnas MEAG (Waterfront Building), Enlabs, SF Studios, Schneider Electrics och Klarna. River har även genom nyrekryteringar förstärkt kompetens och säljkraft inför 2019.

Ny VD och strategigenomlysning i ISBIT GAMES
I intressebolaget ISBIT GAMES, där ICTA äger 38 procent har Ben Cousins tillträtt som ny verkställande direktör. Med sin långa, breda och internationella erfarenhet från spelbranschen är han i full gång med en genomlysning av olika affärsmöjligheter för bolaget och arbetar samtidigt med att söka en långsiktig finansiering. Jag ser stora möjligheter i den erfarenhet, den kompetens och det nätverk som ISBIT GAMES besitter och det förs flera intressanta diskussioner kring framtida möjligheter. För att förverkliga dessa möjligheter krävs dock såväl en långfristig finansiering som kommersiella framgångar. I nuläget och i avvaktan på att dessa förutsättningar föreligger, har vi därför gjort bedömningen att värdet på innehav i och lån till bolaget bör skrivas ned.

Grundlig genomgång av verksamheterna
Under fjärde kvartalet har ICTA avslutat en genomgång av koncernens samtliga verksamheter och i samband med bokslutet har ICTA därefter gått igenom bokfört värde på koncernens innehav, vilket lett till nedskrivningar om samman-taget 30,9 MSEK, avseende goodwill huvudsakligen motiverade med det svaga resultatet i River under 2018. Finansnettot har påverkats negativt med 13,8 MSEK för helåret 2018.

Genomgången har även visat behov av att justera vissa andra poster i balansräkningen relaterade till kostnader som hör samman med pensions-avsättningar för tidigare styrelseordförande och VD samt en del historiskt aktiverade kostnader. Sammantaget justeras det egna kapitalet ned med 48,6 MSEK, inklusive nedskrivning av goodwill avseende River, som en följd av tidigare aktiveringar, otillräckliga reserveringar och uteblivna nedskrivningar.

Justeringarna och nedskrivningarna påverkar förstås inte bolagets kassaflöde och efter nedskrivningarna uppgår bolagets eget kapital till 127,3 MSEK.

Det samlade resultatet av arbetet under 2018 innebär att ICTA nu har en acceptabel lönsamhet i kärnverksamheten, en god orderbok och rimliga värden i sin balansräkning. Plattformen för värdeskapande är nu på plats. Det motiverar mig och mitt team.

Michael Koefoed Steensborg Drejer
Vd och koncernchef
 

Nästa rapporttillfälle: Rapport för första kvartalet lämnas den 9 maj 2019 

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta: 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

 ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
 
Tel: +45 661 10 000
 
www.icta.se
 
Om ICTA:
 
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 409 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019  kl. 08.00.